Algemene Voorwaarden

    VOORWAARDEN

 VOORWAARDEN


Algemene Voorwaarden

Feestartikelen-met-korting.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59804777
 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 

Feestartikelen-met-korting.nl: een eenmanszaak, handelsregisternummer 59804777
Wederpartij: De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Feestartikelen-met-korting een opdracht heeft verleend dan wel een overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot de levering van goederen en/of diensten door Feestartikelen-met-korting.nl.
 

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen en/of diensten door Feestartikelen-met-korting.nl, alsmede op alle overeenkomsten waarbij Feestartikelen-met-korting.nl als opdrachtnemer dan wel leverancier optreedt.
Eventuele algemene voorwaarden van een Wederpartij worden door Feestartikelen-met-korting.nl verworpen, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

Alle aanbiedingen en/of offertes die Feestartikelen-met-korting.nl doet zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand door de aanvaarding van een schriftelijke aanbieding van Feestartikelen-met-korting.nl. Een aanbieding die door Feestartikelen-met-korting is gedaan wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen twee weken is aanvaard.


Artikel 3. Prijzen

Alle prijsopgaven die Feestartikelen-met-korting.nl doet zijn onder de voorwaarde van levering af magazijn te Spijkenisse en betaling a contant. Transportkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Alle prijsopgaven zijn inclusief BTW.


Artikel 4. Levertijd

Leveringstermijnen aangeduid in de offertes of in enige andere overeenkomsten zijn slechts indicatief en binden Feestartikelen-met-korting.nl niet. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de Wederpartij geenszins het recht de overeenkomst te (laten) ontbinden of opzeggen en/of schade of een andere vergoeding van Feestartikelen-met-korting.nl te vorderen.
Artikel 5. Levering

Tenzij schriftelijk en voorafgaand anders overeengekomen geschieden alle leveringen af magazijn te Spijkenisse.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt het transport van goederen voor risico van de Wederpartij vanaf het moment dat deze het magazijn in Spijkenisse verlaten.
Feestartikelen-met-korting.nl heeft het recht om tot maximaal 10% meer of minder te leveren dan is overeengekomen. De door de Wederpartij verschuldigde prijs zal in dat geval navenant met 10% meer of minder worden bijgesteld. Artikelen kunnen wat betreft de kleur iets verschillen met de getoonde foto's.

Artikel 6. Risico en eigendomsovergang

Na levering van goederen draagt de Wederpartij het volledige risico voor deze goederen.
De eigendom van door Feestartikelen-met-korting.nl geleverde goederen blijft ook na levering rusten bij Feestartikelen-met-korting.nl. De eigendom gaat pas over op de Wederpartij nadat deze aan al zijn of haar verplichtingen die voortvloeien uit alle met Feestartikelen-met-korting.nl gesloten overeenkomsten heeft voldaan, ongeacht het tijdstip waarop deze overeenkomsten zijn gesloten. Dit houdt in dat zolang niet alle vorderingen van Feestartikelen-met-korting.nl op de wederpartij zijn voldaan het eigendomsvoorbehoud zich ook uitstrekt tot goederen die wel reeds zijn betaald door de wederpartij.

Artikel 7. Betaling

Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling a contant te geschieden. Elk beroep op verrekening van de kant van de Wederpartij is uitgesloten. Aftrek of korting voor contante betaling is niet mogelijk.
Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door Feestartikelen-met-korting.nl ontvangen is, wordt de Wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij of zij een boeterente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend wordt. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen geldt er vooraf betalen.
Indien de betalingstermijn is verstreken en er geen betaling is verkregen, wordt het bedrag van de vordering verhoogd met 10% administratiekosten, waaronder niet begrepen de kosten van incasso-inspanningen van derden die door Feestartikelen-met-korting.nl worden ingehuurd.
Indien Feestartikelen-met-korting.nl niet tijdig voldane vorderingen ter incasso uit handen geeft is de Wederpartij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% over de hoofdsom.

Artikel 8. Verzending

Ongeacht de waarde van de zending bepaalt Feestartikelen-met-korting.nl de verzendingswijze. In- en uitladingen van goederen zomede het transport geschieden buiten verantwoordelijkheid van Feestartikelen-met-korting.nl en zijn voor rekening en risico van de Wederpartij, behalve indien het transport wordt uitgevoerd door Feestartikelen-met-korting.nl zelf.

Verzending geschiedt alleen naar bestemmingen binnen Nederland en Belgie. Verzending naar het buitenland, anders dan naar Belgie, kan alleen in overleg met Feestartikelen-met-korting.nl.


Artikel 9. Verpakkingen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden alle goederen in de standaard verpakking geleverd zulks naar het oordeel van Feestartikelen-met-korting.nl. Extra kosten die voortvloeien uit het op verzoek van de Wederpartij wijzigen van de standaard verpakking of verpakkingsaantallen zijn volledig voor rekening van de Wederpartij.


Artikel 10. Reclame en aansprakelijkheid

Indien gebreken aan het geleverde niet onmiddellijk bij ontvangst kunnen worden vastgesteld, dient de opdrachtgever binnen 3 werkdagen na ontvangst Feestartikelen-met-korting.nl over eventuele gebreken schriftelijk te informeren. Reclames na het verstrijken van de genoemde termijn worden niet geaccepteerd. Reclames worden nimmer erkend, indien het geleverde op enigerlei wijze door of namens opdrachtgever dan wel diens afnemer is gebruikt, verwerkt of bedrukt. Gebreken, geconstateerd bij een deel van het geleverde, geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij of tot weigering van afname van het overige gedeelte van de partij.
Iedere vorm van aansprakelijkheid voor alle soorten schade is altijd beperkt tot het bedrag dat in het kader van een door Feestartikelen-met-korting.nl afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien geen dekking wordt verleend is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende goederen en/of diensten.
Feestartikelen-met-korting.nl is niet aansprakelijk voor schade die de Wederpartij en/of een derde direct of indirect heeft/hebben geleden, lijdt/lijden of al/zullen lijden, ter zake van door Feestartikelen-met-korting.nl in opdracht van de afnemer c.q. opdrachtgever op haar producten aangebrachte beeldmerken, tekst e.d.
De Wederpartij vrijwaart Feestartikelen-met-korting.nl voor alle aanspraken die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden op Feestartikelen-met-korting.nl ter zake van voorvallen, waarvoor Feestartikelen-met-korting.nl niet aansprakelijk is ingevolge deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11. Ontbinding

In geval van overmacht is Feestartikelen-met-korting.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventueel geleden schade hierdoor.
Indien de opdrachtgever/wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan alle verplichtingen die voor hem uit enige met Feestartikelen-met-korting.nl gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij wordt hij of zij geacht in verzuim te zijn. Feestartikelen-met-korting.nl heeft in dat geval het recht om zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Feestartikelen-met-korting.nl tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd de aan Feestartikelen-met-korting.nl verder toekomende rechten.
In de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen is elke vordering, die Feestartikelen-met-korting.nl ten laste van de opdrachtgever heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.


Artikel 12. Geschillen

Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen Feestartikelen-met-korting.nl en een Wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, zullen worden voorgelegd aan de geschillencommissie.
Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen Feestartikelen-met-korting.nl en de opdrachtgever/wederpartij, alsmede op alle geschillen die hieruit voortvloeien.

Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Geschil kan door de consument ook voorgelegd worden aan de geschillencommissie via het ODR platform via de link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  .

Artikel 13. Herroepingsplicht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Artikel 14. Terugbetaling geretourneerde artikelen

1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 15. Uitleg

Indien een beding uit deze Algemene Voorwaarden, naar het oordeel van Feestartikelen-met-korting.nl of een bevoegde rechter, vernietigbaar is, verplicht de Wederpartij zich om op elk tijdstip in te stemmen met een, in het licht van dit beding, door Feestartikelen-met-korting.nl voorgestelde redelijke aanpassing van het beding.
 

 

 

 

De Algemene Voorwaarden kunt u raadplegen onder de pagina "klantenservice"

Privacyverklaring u raadplegen onder de pagina "klantenservice"(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Gratis bezorgen binnen 10km vanaf 15 euro

Openingstijden

Maandag 
13.00 - 16.00 uur
Dinsdag
10:00 - 12:00 | 13:00 - 16:45 uur
Woensdag 
10:00 - 12:00 | 13:00 - 16:45 uur
Donderdag 
10:00 - 12:00 | 13:00 - 16:45 uur
Vrijdag 
10:00 - 12:00 | 13:00 - 16:45 uur
Zaterdag 
10:00 - 16:30 uur
Zondag 
Gesloten

Contactgegevens

Adres
Nieuwstraat 99
3201EE Spijkenisse
Tel. 
0630600285
Email
Info@feestartikelen-met-korting.nl

© 2014 - 2024 Feestartikelen-met-korting.nl | sitemap | rss